วว. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์ : 23 rd IAPRI World Conference on Packaging สร้างโอกาสการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อัพเดทเทรนด์ เพิ่มเครือข่ายวิชาการ ต่อยอดธุรกิจ

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านบรรจุภัณฑ์ : 23 rd IAPRI World Conference on Packaging โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2565 ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 3 ไบเทค บางนา ในรูปแบบแบบไฮบริด ภายใต้ Theme "Survival & Sustainability" หรือ การสร้างความอยู่รอดและสังคมที่ยั่งยืน เพื่อแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ให้ประจักษ์ชัดบนเวทีโลก เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อัพเดทเทรนด์ด้านบรรจุภัณฑ์ทั้งในปัจจุบัน/อนาคต หน่วยงานเครือข่ายวิชาการและต่อยอดธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ของไทยต่อไป

ทั้งนี้ประเทศไทยมีโอกาสจัดประชุม IAPRI ครั้งล่าสุด เมื่อปี ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) เป็นเวลากว่า 14 ปีแล้ว ดังนั้นการจัดงานในช่วงวันที่ 12-15 มิถุนายน 2565 จึงเป็นโอกาสที่สมาชิกหรือผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการด้านบรรจุภัณฑ์ทั่วโลก จะได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้ง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจากประเทศไทย ตลอดจนเพื่อนบ้านในอาเซียนและเอเชียได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์กับวิทยากรที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก และช่วยส่งเสริมฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

International Association of Packaging Research Institutes (IAPRI) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระหว่างประเทศ มุ่งส่งเสริมการวิจัยและการศึกษาด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อความร่วมมือสื่อสารและพัฒนาแนวคิด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ โดยมีเครือข่ายทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 90 องค์กรใน 29 ประเทศ ทั้งนี้ วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก IAPRI มาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของชาติด้านการบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร ครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บริการทดสอบและให้คำปรึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ของประเทศ

"...สมาชิก IAPRI ส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและอเมริกา การประชุมวิชาการนานาชาติที่ผ่านมาจะจัดในแถบยุโรปและอเมริกาเป็นหลัก ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการเข้าร่วมประชุม ส่งผลให้เป็นอุปสรรคและขาดโอกาสให้กับนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในวงการบรรจุภัณฑ์ของไทยเป็นอย่างมาก และที่สำคัญผู้จัดการประชุมจะต้องเป็นสมาชิก IAPRI เท่านั้น ดังนั้น วว. ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการบรรจุภัณฑ์ของประเทศ นอกจากการเสริมแกร่ง SMEs และภาคอุตสาหกรรมแล้ว ยังต้องการเสริมความเข้มแข็งด้านวิชาการและงานวิจัยเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ของประเทศ การนำงานนี้เข้ามาในประเทศไทยจึงมุ่งหวังให้เป็นเวทีของนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากจะ ได้อัพเดตแนวโน้มเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แล้ว ยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อพัฒนาวงการบรรจุภัณฑ์และต้นน้ำที่เกี่ยวข้องร่วมกัน โดยมีหัวข้อการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจ ได้แก่ Trends and Innovation on Sustainable Packaging, Impact of Chain of Custody on Packaging Verification and Traceability, The Future of Fruit & Vegetable Packaging เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีมาตรการการจัดงานเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมตามหลักการกรมอนามัย สอดคล้องกับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล..." ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าว

วว. ขอเชิญชวนองค์กรต่างๆ หรือผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์และที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรมและเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อต่อยอดงานด้านวิชาการและเปิดตลาดใหม่ๆ ไปยังประเทศสมาชิก และขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมต้อนรับและเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถือเป็นวาระสำคัญหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว. เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 1121 ต่อ 3101, 3208, 081 702 8377 โทรสาร 0 2579 7573 เว็บไซต์ : iapribangkok.com E-mail : iapribkksecretariat@gmail.com

 

ที่มา: https://www.newswit.com/th/Lcc8 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565