เกี่ยวกับเรา
ห้องสมุดบรรจุภัณฑ์เป็นโครงการที่ดำเนินการโดย ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนโดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ซึ่งมีเป้าหมายในการรวบรวม จัดเก็บ จัดแสดง และนำเสนอ ข้อมูล ตัวอย่างชิ้นงาน และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของวัสดุและภาชนะบรรจุที่มีจำหน่ายในปัจจุบันของผู้ผลิตวัสดุและบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผลิตสินค้าประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตผลทางการเกษตร ยาและเวชภัณฑ์ หรือสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาหาร ได้มีทางเลือกที่เหมาะสมในการเลือกใช้วัสดุและบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้อง รวดเร็ว พร้อมกับได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้งานวัสดุและบรรจุภัณฑ์ชนิดนั้นอย่างครบถ้วน สามารถต่อยอดในการพัฒนา สินค้าและบรรจุภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำห้องสมุดบรรจุภัณฑ์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. รวมรวมข้อมูลรูปแบบของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันและข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเก็บข้อมูลและนำเสนอข้อมูลและตัวอย่างชิ้นงานในรูปแบบดิจิทัลหรือการจัดแสดงข้อมูลในลักษณะการแสดงตัวอย่างจริง (Exhibition) ให้เป็นปัจจุบัน สามารถเรียกดูข้อมูลหรือสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้ในการอ้างอิงและเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลรูปแบบของวัสดุและบรรจุภัณฑ์ในห้องสมุดบรรจุภัณฑ์สู่กลุ่มเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักและมีการใช้งานแพร่หลาย
4. ส่งเสริมให้เกิดช่องทางสื่อสารครบวงจรระหว่างผู้ผลิต ผู้ใช้บรรจุภัณฑ์และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศ